Billedet på sidehoved

UNGDOMSSKOLEN OG 10. KLASSE

UDVIKLING - PERSPEKTIV - SUCCES

 • ikon
  Anders Vincentz Otto den 06-12-2017
  JUL I TIENDE 

  Kære forældre, søskende, bedster, værger, pædagoger og øvrige interessenter.

  Vi vil rigtig gerne invitere jer til juleafslutning i 10. klasse onsdag d. 20/12-2017.
  Vi åbner dørene kl. 19.00, og arrangementet slutter kl. 21.00. Der vil være salg af risengrød og gløgg samt øl og vand, ligesom der vil være salg af bankoplader til vores julebanko. Der vil i løbet af aftenen være forskellige værksteder og inputs fra skolens linjer, og til slut vil skolens teatergruppe fremføre en lidt anderledes version af krybbespillet med hjælp fra sportslinjen.
  Eleverne møder denne dag først kl. 16.00. Der er mødepligt for alle elever, og vi håber og forventer, at alle elever er repræsenteret. Senest fredag d. 8/12 skal vi vide fra eleverne, hvor mange gæster de har med, så vi ikke risikerer at måtte afvise gæster ved døren.   
  Vi glæder os meget til at se jer!

  De bedste julehilsener fra pædagoger og lærere. 
     
 • ikon
  Birgit Rigmor Ersgaard den 19-09-2017
  Ny lovgivning om mobning
  Lovændringer fører til ny procedure i kommunens behandling af mobbesager.
   
  Pr. 1. august er der trådt en række ændringer i kraft i undervisningsmiljøloven og i folkeskoleloven. Lovændringerne har til hensigt at forebygge mobning ved bl.a. at skabe bedre rammer for håndtering af mobbeklagesager.
  Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 31. august kommunens procedure for forvaltning af de nye tiltag.
   
  Lovændringerne kommer som følge af, at Børns Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og undervisningsministeriet i 2016 udarbejdede en samlet plan for at forebygge og forhindre mobning og indebærer i korte træk, at der er:
  • Skærpede krav til antimobbestrategier på skolerne.
  • Klageadgang til kommunalbestyrelsen i mobbeklagesager.
  • En statslig klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø, som varetager håndtering af de klagesager, hvor klager og skole ikke har kunnet komme til enighed.
   
  Med lovændringerne skal kommunalbestyrelsen udgangspunkt tage stilling til sager, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfredse med skolens behandling af en given mobbesag.
  Hvis kommunalbestyrelsen ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans, som derefter vil behandle sagen.
   
  Reglerne for intern delegation i kommunerne giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at uddelere klagevurderinger til forvaltningen, herunder til skoleledere.
   
  I Vordingborg Kommune har både Børne- Unge- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlet sagen og politikerne har besluttet følgende procedure for håndtering af mobbeklagesager:
   
  • Kommunalbestyrelsen bemyndiger skolelederne til at håndtere den første henvendelse fra forældremyndighedsindehaverne vedrørende klagesager. I de tilfælde, hvor der ikke opnås enighed, bemyndiges skolechefen til at sende sagen videre til den nationale klageinstans.
  • Administrationen orienterer skoleledelser og skolebestyrelser om lovændringerne og den deraf ændrede praksis i Vordingborg Kommune.
  • Oversigt over klager der omhandler mobning forelægges Børne-, Unge- og Familieudvalget kvartalsvist og ligeledes orienteres udvalget løbende om mobbeklager, hvor der ikke gives medhold og som dermed sendes videre til den nationale klageinstans, umiddelbart efter sagen er behandlet færdig i kommunen.
   
  I Vordingborg Kommune har skolerne tidligere selv udarbejdet egne antimobbestrategier. I samarbejde med forvaltningen og skolernes bestyrelser går der nu et arbejde i gang med at udarbejde en fælles antimobbestrategi, der lever op til gældende lovgivning.
   
   
 • ikon
  Birgit Rigmor Ersgaard den 04-09-2017
  Åben Psykologisk rådgivning for alle elever i ungdomsskolen og 10. klasse
  I forbindelse med et nyt tiltag i Vordingborg kommune, der skal sikre, at alle børn opnår større trivsel, er det nu muligt at tale med en psykolog åbent og anonymt.
  • Åbent betyder: Eleverne møder selv op i det afsatte tidsrum, der skal ikke aftales en tid.  
  • Anonym betyder: Som udgangspunkt er den åbne rådgivning anonym. Der oprettes ikke journal, og psykologen orienterer ikke automatisk de voksne omkring eleven. Når det sker, er det efter aftale med eleven.
  • Samtalerne tager udgangspunkt i det eleven ønsker at tale om. Samtalerne er en mulighed for eleven til at få talt om det, som denne har brug for og komme videre med det. Det kan også være vejledning ift. hvor den rette hjælp kan fås.
  •  Elever kan henvende sig op til 3 gange med den samme problematik
  • I det omfang, det giver mening og ikke afholder den unge fra at benytte Åben Rådgivning, samarbejdes der med skolens trivselscoach.
  • Rådgivningen vil være hver onsdag 14-16 på Kuskevej 1A i Vordingborg. Orienter dig på skolens intranet for evt. ændringer.
  • I særlige tilfælde kan psykologen være nødt til at bruge sin underretningspligt. Hvis psykologen bliver bekendt med forhold, som kræver underretning, skal psykologen dele dette med den unge og sørge for, at der underrettes.
  Lukket i skoleferierne.

Tekst

Skal du gå i 10. klasse til sommer? Så læs mere til venstre på siden under Ny elev 2018-19 om vores linjer og tilvalgsfag før du tilmelder dig på optagelse.dk