Billedet på sidehoved

UNGDOMSSKOLEN OG 10. KLASSE

UDVIKLING - PERSPEKTIV - SUCCES

 
 
Ordensregler

 
1. Almindelige adfærdsregler
1.1. Al adfærd foregår under hensyntagen til andre elever og medarbejdere.
 
1.2. Alle behandler inventar, apparatur og bygninger hensynsfuldt. Den enkelte elev og forældremyndighedsindehaver er ansvarlig for elevens handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler.
 
1.3. Alle overholder de af Absalon's fastsatte regler for rygning, drikkevarer, oprydning mv.
 
1.4. Det er ikke tilladt at spise i undervisningstimerne, ligesom det kun er tilladt at drikke vand (altså ingen sodavand, juice, is-te eller te/kaffe mm.)
 
1.5. Mobiltelefoner og andet privat elektronisk udstyr skal være afbrudt i undervisningstiden med mindre andet er aftalt.
 
1.6. Alle overholder skolens IT- ordensregler som angiver rammerne for anvendelsen af skolens computere, netværk og øvrige IT- faciliteter.
 
1.7. Det er forbudt at medbringe, indtage, sælge eller opfordre til indtagelse af enhver form for narkotika og spiritus på Absalon's område og i skoletiden generelt.
 
1.8. Fælles udflugter, ekskursioner, skolerejser m.m. er skoletid.
 
2. Krav til elevernes deltagelse i undervisningen
 
2.1. Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer
 
2.1.1.  deltagelse i undervisningen og udfærdigelse af lektier.
 
2.1.2.  deltagelse i alle obligatoriske aktiviteter.
 
2.1.3.  at man ved god opførsel gør vores skole til et godt sted at være - for alle!
 
2.1.4.  Under god opførsel forstår vi,
2.1.4.1. at man i tale og handling er positiv, eller neutral overfor de stillede opgaver.
2.1.4.2. at man er venlig eller neutral i sin tale og adfærd overfor lærere og elever.
2.1.4.3. at man følger de henstillinger læreren giver med det samme.
2.1.4.4. at man holder afstand til grænserne for god opførsel og derved ikke agerer grænseafprøvende.
 
2.1.5. Hvis læreren vurderer, at man har overskredet grænserne for god opførsel i en lektion, kan læreren sende eleven ud af undervisningen og notere denne som fraværende. Eleven kan møde igen til eventuelle efterfølgende lektioner.
 
2.2. Elevernes tilstedeværelse og opgaveaflevering registreres af skolen.
 
2.3. Hvis en elevs forsømmelser giver anledning til bekymring, orienteres eleven og forældrene af skolen. Skoleledelsen kan iværksætte sanktioner over for eleven. For uddybelse af fraværsprocedure, se skolens fraværsregler.
 
2.4. Hvis en elev fremmøder for sent til undervisningen i et omfang, som giver anledning til bekymring, orienteres eleven og forældrene af skolen. Skoleledelsen kan iværksætte sanktioner over for eleven jf. ”Fraværsregler”
 
2.5. Opgaver skal opfylde de fastsatte krav med hensyn til omfang og kvalitet, for at tælle med i registreringen. Det vil sige, at opgaver, som fx er for korte i forhold til opgavestillingen, kan afvises.
 
2.6. Lærerne fastsætter afleveringsfrister for opgaver. Opgaver, som afleveres for sent, tæller som ikke-afleveret og vil blive registreret med karakteren -03. Forældrene kan kontakte den relevante lærer, hvis der skulle være helt ekstraordinære omstændigheder, fx længere tids sygdom, e.l..
 
2.7. Opgaver som er skrevet af, eller i øvrigt vurderes som snyd, tæller som ikke  afleveret og registreres med -03. Dette gælder også ved delvist kopierede opgaver.
 
2.8. Manglende aflevering af opgaver kan indebære en advarsel og efterfølgende sanktion jf. ”Fraværsregler” og efter skoleledelsens vurdering.
 
2.9. Læreren kan differentiere i opgavernes omfang og antal. De kan både være større, eller mindre, end opgavestillingen fordrer. Formålet er, at udfordre hver enkelt elev på et passende niveau.
 
3. Sanktioner
Hvis skoleledelsen skønner, at en elev tilsidesætter ovenstående regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsler (jf. ”Fraværsregler” )
 
3.1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 
3.2. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen. Udelukkelsen registreres som fravær
 
3.3. Bortvisning i særligt graverende tilfælde
 
3.4. Sanktionerne iværksættes efter skoleledelsens konkrete vurdering og kun efter en forudgående advarsel, som gives til elev og forældre. Dog kan sanktionerne i særligt alvorlige tilfælde iværksættes uden forudgående advarsel. I tilfælde af, at en elev har haft meget fravær, kan skolelederen vurdere, at eleven ikke kan indstilles til prøverne.
 
3.5. Den enkelte lærer kan iværksætte kortere sanktioner, som beskrevet under pkt. 2.1.5
 
 
 
FRAVÆR m.m.
 
Procedure ved fravær, for sent fremmøde og manglende afleveringer m.m.
Generelt:
 • Der er mødepligt til alle de timer, som står på dit skema. Det betyder også, at du skal komme til tiden. Forsinkelser bliver noteret lige som fravær og bliver håndteret på samme måde: En gang for sent fremmøde tæller på den måde ligesom en forsømt time.
 • Du skal også deltage aktivt i undervisningen og passe dine afleveringer. Disse sidstnævnte ting indgår mere skønsmæssig i en vurdering af, om der er alvorlige problemer, som kan lede til de samtaler, som er beskrevet i de kommende afsnit.
 • De i det følgende beskrevne procedurer kan fraviges af skolens ledelse, hvis det vurderes at der er tale om ganske særlige forhold.
 • 10. klasse kan bede om dokumentation for årsagen til fravær, herunder lægeerklæring. Udgiften herfor er skolen uvedkommende.
   
 1. Vi skelner mellem akut sygdom og ulovlig fravær. Ved sygdom skal dine forældre/værge ringe til kontoret mellem 8 og 9 og sygemelde dig for den pågældende dag.
   
 2. Vi vil gerne have, at du lægger dine læge-, tandlæge- og frisørbesøg samt rejser og fritidsjobs udenfor skoletiden. Derfor noterer vi fravær i sådanne sammenhænge som ulovlig fravær. Alligevel har du pligt til at orientere os om ”planlagt” fravær, så vi er orienterede om, hvad du laver. Denne viden vil så indgå i en helhedsvurdering af situationen. Forældre kan orientere os om planlagt fravær via Intra, kontaktbogen på Intra eller telefon.
   
 3. Uanset om det skyldes ulovlige forsømmelser, eller sygdom, så vil din linjelærer indkalde dig  til en samtale på skolen, når du når over 15 timers fravær. Det samme gælder, når du når op på 15 for sene fremmøder, eller ikke passer dine afleveringer.
  Formålet er at finde ud af, hvad problemet skyldes, og hvordan vi kan afhjælpe det. Dine forældre vil blive orienteret om samtalen og den svarer til en mundtlig advarsel.
   
 4. Hvis problemerne ikke bedres markant, eller du når op på 30 timers forsømmelser m.m., så vil du og dine forældre blive indkaldt til en samtale.
  Her vil, udover jer, også dine linjelærere og skolens ledelse deltage.
  Igen er målet, at finde ud af, hvad problemet skyldes, og hvordan det kan blive afhjulpet. Denne gang skal der laves en plan med en fast, troværdig strategi for, hvordan problemet håndteres. Det er dig og dine forældre/værge, som skal spille ud med, hvordan I vil få problemet under kontrol. Lærere og ledelsen vil bidrage med råd og konkret handling.
  Denne samtale svarer til en skriftlig advarsel.
   
 5. Hvis problemerne fortsætter, så vil du og din forældre blive indkaldt til en tredje samtale, som er en udslusningssamtale. Her vil andre muligheder for skolegang eller beskæftigelse kunne aftales. UU - vejlederen deltager i denne samtale.